08-644 90 44

Integritetspolicy

Södermäklarna AB samlar in och lagrar information som du lämnar för utförandet av våra fastighetsmäklartjänster.

Vi samlar in personuppgifter från:

I samband med att du säljer en bostad genom Södermäklarna behandlar vi dina personuppgifter enligt följande.
Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring via post, e-post och andra digitala kanaler.
Varför? Södermäklarna har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till säljare som nyligen sålt sin bostad genom oss.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. vad avser bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.
Varför? För att Södermäklarna ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Varför? För att Södermäklarna ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, kommunikation angående uppdraget, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån.
Varför? För att Södermäklarna ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer att behandlas under köpprocessen och sparas sedan från undertecknandet av köpeavtalet för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist under tillämplig preskriptionstid.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder och beskrivningar av bostaden som ska förmedlas på vår hemsida, på Hemnet och andra samarbetspartners hemsidor.
Varför? För att Södermäklarna ska kunna fullfölja uppdragsavtalet med dig som säljare.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag.
Varför? För att Södermäklarna ska kunna fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen.

Om du köper en bostad som Södermäklarna förmedlar behandlar vi dina personuppgifter enligt följande.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring via post, e-post och andra digitala kanaler. T.ex kommunikation av erbjudanden av egna tjänster.
Varför? Södermäklarna har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en bostad förmedlad av oss.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Varför? För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån.
Varför? Södermäklarna har ett berättigat intresse av att kunna genomföra och administrera förmedlingen av bostaden. Dina personuppgifter kommer att behandlas under köpprocessen och sparas sedan från att köpeavtalet har undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist under tillämplig preskriptionstid.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en bostad förmedlad genom Södermäklarna.
Varför? För Södermäklarna ska att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Södermäklarna enligt lag.
Varför? För att fullgöra arkiveringsskyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i tio år från tillträde.

Om du har kontakt med oss avseende ett eventuellt uppdrag för oss att sälja en bostad behandlar vi dina personuppgifter enligt följande.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera och utföra värderingar.
Varför? För att Södermäklarna ska kunna fullgöra värderingsuppdraget.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring via post, e-post och andra digitala kanaler.
Varför? För att Södermäklarna har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra de arkiveringsskyldigheter som åligger oss.
Varför? För att Södermäklarna ska kunna fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. vad avser bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.
Varför? För att Södermäklarna ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av Södermäklarna behandlar vi dina personuppgifterenligt följande.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring via post, e-post och andra digitala kanaler.
Varför? För att Södermäklarna har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad förmedlad genom oss.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna informera om andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av.
Varför? För att Södermäklarna har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt.
Vi behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad.
Varför? För att Södermäklarna ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt fastighetsmäklarlagen.

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad.
Varför? För att Södermäklarna har ett berättigat intresse av att kunna administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger oss enligt lag.
Varför? För att Södermäklarna ska kunna fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen.

Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom oss (t.ex. sambo) behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget.
Varför? För att Södermäklarna har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt vara säljare av bostaden.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger oss enligt lag.
Varför? För att Södermäklarna ska kunna fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen.

Bostadsrättsförening och Bostadsförening – Vid genomförande av förmedlingsuppdraget samlar vi in information från den förening som objektet tillhör.
Dig själv – Uppgifter du lämnar när du kontaktar oss för försäljning, värdering eller annan tjänst som exempelvis anmälan till vår bostadsbevakning.
Offentliga register – Information från till exempel Lantmäteriet och Skatteverkets offentliga register samlas vid behov in.

Kundundersökningar avseende fastighetsmäklartjänsten.
Varför? För att Södermäklarna har ett berättigat intresse av att kunna tillgodose uppföljning och utvärdering av vår tjänst. Det är alltid frivilligt att svara på en kundundersökning.

Systemutveckling samt teknisk utveckling av vår tjänst.
Varför? För att Södermäklarna har ett berättigat intresse av att kunna utveckla, hantera och skydda våra tjänster och vårt system.

Besvara förfrågningar till enskilda mäklare eller kundtjänst.
Varför? För att Södermäklarna har ett berättigat intresse av att kunna besvara förfrågningar från kunder.

Fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. bokföringsregler.
Varför? För att Södermäklarna ska kunna fullgöra sin rättsliga förpliktelser.

Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk i samband med rättstvist.
Varför? För att Södermäklarna har ett berättigat intresse av att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Hantera bostadsbevakning, slutprisbegäran och kontaktförfrågningar
Varför? För att tillhandahålla bostadsbevakning. Dina personuppgifter kommer att behandlas till dess vi mottagit anmälan om avregistrering.

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I vissa fall kan Södermäklarna dela dina personuppgifter med andra mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med ett en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller mottagarens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi delar personuppgifter med:

 • Bostads- och bostadsrättsföreningar samt byggherrar för att kunna fullgöra försäljningen.
 • Enligt fastighetsmäklarlagen kan budförteckning samt spekulantförteckning delas med säljare och köpare.
 • Vid rättsliga anspråk måste Södermäklarna fullgöra förfrågan från Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).
 • Mäklarstatistik och liknande statistiktjänster för att tillhandahålla statistik.
 • Banker för att fullgöra en försäljning.
 • Olika bostadssajter för att annonsera bostaden.
 • Södermäklarna kan lämna nödvändig information till myndigheter då vi enligt lag är skyldiga att göra det.
 • Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 • Domstol, motparter etc. för att hantera och bemöta rättsliga krav.
 • Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare vid efterfrågning.
 • Företag som hjälper oss med marknadsföring.
 • Företag som tillhandahåller IT-tjänster.
 • Företag som tillhandahåller fototjänster, planskisser och uppmätningar samt företag som erbjuder styling- och inredningstjänster.
 • Företag som samlar in kundomdömen för att vi ska kunna förbättra och utveckla vår tjänst. Försäkringsbolag och besiktningsföretag där vi förmedlar en kontakt baserat på kundens önskemål.

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att begära ett registerutdrag med dina personuppgifter samt få dina uppgifter rättade. Du har också rätt att när som helst avsäga dig direktreklam samt radera dina uppgifter.
Du kan göra detta genom att maila till avregistrering@sodermaklarna.se

Om det finns tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än ditt integritetsintresse får vi fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida (länka till: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/)

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Södermäklarna AB
556306-4301
Box 4344
10267 Stockholm
avregistrering@sodermaklarna.se